مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PTT

Partial thromboplastin time

زمان نسبی ترومبوپلاستین
PTT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود