مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف INR

International Normalized Ratio

رتبه نسبی از بیمار زمان پروترومبین (PT) نسبت به عنوان یک استاندارد برای نظارت بر اثرات وارفارین، استفاده می شود.INR نشان می دهد چه نسبت بیمار PT شده اند که اگر با استفاده از اولیه بهداشت جهانی سازمان بین المللی معرف مرجع اندازه گیری شده است.
INR
ارسال نظر

ارسال نظر