مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IM

Intra Muscular

داخل عضلانی
IM
ارسال نظر

ارسال نظر