مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IA

Intra Arterial

داخل شریانی
IA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود