مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IF

Immuno Fluorescence

ضعف ایمنی فلورسانس (I.F)
I.F تکنیکی جدید است که با آنتی بادی شیمیایی به رنگ فلورسنت برای شناسایی بیمار استفاده می شود.
IF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود