مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف K.O.S

Kill On Sight

کشتن فرد بدون دلیل ( در بازی )
K.O.S
ارسال نظر

ارسال نظر