مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FF

Friendly Fire

تیر اندازی به سمت یاران خودی
FF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود