مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SIMD

Single Instruction, Multiple Data

در رایانش یک دستور چند داده (SIMD) به معنی دستور تنها، رشتۀ دادۀ چندگانه کلاسی از رایانش موازی در طبقه‌بندی فلین می‌باشد. این اصطلاح، رایانه‌هایی را با چندین عناصر پردازش توصیف می‌نماید که یک عملیات را به صورت همزمان بر روی چندین داده انجام می‌دهند. بنابراین، چنین دستگاه‌هایی از داده‌ها در سطح موازی بهره‌وری می‌کند.
"یک دستور چند داده" به طور کلی در کارهای معمولی استفاده می‌شود مانند تنظیم کنتراست تصاویر دیجیتالی یا تنظیم شدت صدای دیجیتالی. طراحی بیشتر سی‌پی‌یوهای مدرن شامل دستورالعمل‌های "یک دستور چند داده" می‌باشند تا بتوانند اجرای استفادۀ چندرسانه‌ای را ارتقا بخشند.
SIMD
ارسال نظر

ارسال نظر