مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACL

Access Control List

فهرستی مرتبط با فایل حاوی اطلاعات مربوط به کاربران با گروههایی که مجوز دستیابی یا تغییر فایل را دارند.
ACL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود