مخفف کلمه ACL


( Access Control List ) فهرستی مرتبط با فایل حاوی اطلاعات مربوط به کاربران با گروههایی که مجوز دستیابی یا تغییر فایل را دارند.
ACL

بازگشت به صفحه قبل