مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DIP

DUAL IN LINE PACKAGE

وسیله‌ای که روی آن یک مدار مجتمع نصب می‌شود. این وسیله پوشش حفاظتی برای مدار مجتمع و اتصالات پایه‌های آن را جهت قرارگرفتن روی بُرد مدار ایجاد می‌کند.
DIP
ارسال نظر

ارسال نظر