مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف STUN

Simple Traversal of User Datagram Protocol

پیمایش ساده از پروتکل دیتاگرام کاربر
STUN
ارسال نظر

ارسال نظر