مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DLC

Downloadable Content

DLC پچ های کم حجمی هستند که به فاصله ی چند ماه یکبار توسط شرکت KONAMI منتشر می شود.
DLC
ارسال نظر

ارسال نظر