مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NAT

Network Address Translation

تکنیکی برای استفاده ی چندین کاربر، از یک آدرس IP. این کار به دلیل محدودیت های IPv4 در تامین ادرس IP مورد نیاز کاربران صورت می گیرد.
NAT
ارسال نظر

ارسال نظر