مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ARP

Address Resolution Protocol

آدرس تفکیک پذیری پروتکل (در شبکه)
ARP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود