مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف مرفوک

مرکز فرماندهی و کنترل

مرکز فرماندهی و کنترل و رصد دوربین های مداربسته در مراکز پادگان های نظامی
مرفوک
ارسال نظر

ارسال نظر