مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PPE

Personal Protective Equipment

درسازمان آتشنشانی مورد استفاده قرار میگیرد و به معنی تجهیزات انفرادی است
PPE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود