مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PSDS

Predicted Satellite Data Service

ماهواره پیش‌بینی سرویس‌ داده ای
PSDS
ارسال نظر

ارسال نظر