مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف پنها

پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران

شرکت پنها، جزئی از سازمان صنایع هوایی ایران، است. این سازمان به منظور پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران بنیان گذاشته شده‌است.
پنها
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود