لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 13:09
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف HPA

Hectopascal

HPA یا هکتوپاسکال، واحد سنجش فشار هوا می باشد که از این یکا در هواشناسی برای بیان فاصله از سطح دریا استفاده می‌شود.
HPA