لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 21 آذر 1397 - 12:55
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف EPCIS

Electronic Product Code Information Services

سرویس اطلاعات کد محصولات الکترونیک
EPCIS