مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SEID

Service Element Identification

کد مخصوص شناسایی برای سرویس تلفن همراه
SEID
ارسال نظر

ارسال نظر