لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:17
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GR8

Great

GR8 اصطلاح عامیانه در چت، به معنای عالی
GR8