لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 02:12
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TYT

Take Your Time

گاهی در گفتگوهای اینترنتی برای راحتی تایپ، لغت TYT بکار میرود، که به معنای وقتتان بخیر می باشد.
TYT