لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 19:25
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MCHC
مخفف عبارت MCHC
Mean Corposcular of Hemoglobin Concentration
MCHC بيانگر ميزان غلظت متوسط هموگل...
MCH
مخفف عبارت MCH
Mean Corposcular of Hemoglobin
MCH در علم پزشکی بيانگر ميزان متوس...
ED
مخفف عبارت ED
Emergency Department
اورژانس به محلی گفته می‌شود که خدم...
VF
مخفف عبارت VF
Ventricular Fibrilation
فیبریلاسیون نوعی از آریتمی قلبی اس...
RDW
مخفف عبارت RDW
Red Cell Distribution Width
RDW به معنای: گستره توزیع گلوبول‌ه...
INR
مخفف عبارت INR
International Normalized Ratio
رتبه نسبی از بیمار زمان پروترومبین...