لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 15:52
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VSD

Ventricular Septal Defect

VSD وجود حفره در دیواره بین بطنی یا همان حفره‌های پایینی قلب نقص دیواره بطنی نامیده می‌شود.

VSD