مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ML

ارسال نظر

Manipulator Language

علامت اختصاری ML یک زبان برنامه‌نویسی شرکت IBM برای کنترل روبوت‌ها (آدم‌های مصنوعی) است.ML

ارسال نظر