مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PABX

Private Automatic Branch Exchange

یک سیستم تلفن سویچینگ (گزینشی) خودکار خصوصی که در یک شرکت ، مخابرات تلفنی را فراهم می‌آورد و انتقال مکالمه‌ها را به‌درون شبکه تلفن عمومی یا خارج از آن ، کنترل می‌کند. علامت اختصاری آن PABX می‌باشد.
PABX
ارسال نظر

ارسال نظر