مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFN

Afghani

افغانی، یکای پول کشور افغانستان است. اجزاء افغانی، پول است. هر افغانی،به صد پول تقسیم می‌شود.
AFN
ارسال نظر

ارسال نظر