مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACAD

Airborne Collision Avoidance System

سیستم جلوگیری از برخورد هوایی
ACAD
ارسال نظر

ارسال نظر