مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TOS

Type Of Service

نوعی سرویس خدماتی جهت خدمات سیگنالینگ تلفن و...
TOS
ارسال نظر

ارسال نظر