مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WSW

Women who have Sex with Women

زنانی که با زنان سکس دارند (WSW) زنانی هستند که در فعالیت‌های جنسی با زنان دیگر انجام می‌دهند، این افراد می‌توانند همجنس گرا، دوجنس گرا، دگرجنس‌گرا باشند یا کلا خودشان را بدون گرایش جنسی معرفی می‌کنند. اصطلاح WSW اغلب در ادبیات پزشکی برای توصیف چنین زنان به عنوان یک گروه برای مطالعه بالینی بدون نیاز به در نظر گرفتن هویت جنسی افراد استفاده می‌شود.
WSW
ارسال نظر

ارسال نظر