مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DMS

مخفف عبارت DMS

Diagnostic and statistical Manual of mental Disorders
DMS مخفف کلمه Diagnostic and...
ICRC

مخفف عبارت ICRC

International Cosmic Ray Conference
کنفرانس بین‌المللی پرتوهای کیهانی یا...
PMBOK

مخفف عبارت PMBOK

Project Management Body Of Knowledge
انجمن مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکا...