مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف H

Henry

هنری (Henry) (نماد: H) برای بیان میزان خودالقایی سیم‌لوله‌ها به کار می‌رود. که به افتخار جوزف هنری دانشمند آمریکایی که مستقلاً ولی همزمان با مایکل فارادی به کشف القای الکترومغناطیسی نائل آمده بود، گذاشته شده‌است. ثابت نفوذ پذیری خلا ۴π×۱۰−۷ H/m (هنری بر متر) است.
H
ارسال نظر

ارسال نظر