مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف P-AWS

Precision All-Wheel Steer

عبارت P-AWS در خودرو به معنای ( فرمان پذیری دقیق تمام چرخ‌ها ) می‌باشد.
P-AWS
ارسال نظر

ارسال نظر