مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VAG

Vaginaly

از راه واژن
VAG
ارسال نظر

ارسال نظر