مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UEFI

Unified Extensible Firmware Interface

UEFI یک واسط نرم افزاری بین سیستم عامل و میان افزار سخت افزار است که از قبل بوت سیستم قرار می گیرد.
UEFI
ارسال نظر

ارسال نظر