مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SAA

Steroidal Antiandrogen AR

آنتی‌آندروژن استروئیدی به صورت مخفف (SAA) یک آنتی‌آندروژن با ساختار شیمیایی استروئیدی است. این ترکیبات معمولاً آنتاگونیست گیرنده آندروژن (AR) هستند که هم از طریق مسدود کردن اثرات آندروژن‌هایی مانند تستوسترون و دی‌هیدروتستوسترون (DHT) و هم با سرکوب تولید آندروژن غده جنسی عمل می‌کنند. SAAها غلظت تستوسترون را از طریق شبیه‌سازی مهار بازخورد منفی هیپوتالاموس کاهش می‌دهند. SAA در درمان شرایط وابسته به آندروژن در مردان و زنان استفاده می‌شود. همچنین در دامپزشکی برای همین منظور استفاده می‌شود. این داروها برعکس آنتی‌آندروژن‌های غیراستروئیدی (NSAAs) هستند که آنتی‌آندروژن‌هایی استروئیدی نبوده و از نظر ساختاری با تستوسترون ارتباطی ندارند.
SAA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود