مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ANWB

Algemene Nederlandse Wielrijders Bond

باند انجمن خودرو هلند
ANWB
ارسال نظر

ارسال نظر