مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OTRS

Open-source Ticket Request System

یک نرم‌افزار کد برای پیاده‌سازی از سیستم‌های پیشتیبانی است سیستم پشتیبانی با اسامی Service Desk و Help Desk هم شناخته شده و بخش مهمی از ITIL را تشکیل می‌دهد. ITIL نام مجموعه‌ای از کتب، تجارب و توصیه نامه‌های دولت انگلستان در زمینه مدیریت IT است. این سیستم برای مدیریت درخواست‌ها، شکایات و گزارش‌ها و سایر ارتباط مورد استفاده قرار می‌گیرد.
OTRS
ارسال نظر

ارسال نظر