مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ITIL

Information Technology Infrastructure Library

ITIL نام مجموعه‌ای از کتب، تجارب و توصیه نامه‌های دولت انگلستان در زمینه مدیریت IT است.
ITIL
ارسال نظر

ارسال نظر