مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ENFP

Extraverted, Intuitive, Feeling, and Prospecting

برونگرا ، شهودی ، احساساتی و آینده نگری ( برای تست شخصیت شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد )
ENFP
ارسال نظر

ارسال نظر