مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RDFS

Regressive Discrete Fourier Series

سری فوریه گسسته کاهنده (RDFS) که در ریاضیات کاربردی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در واقع بسط و گسترش تبدیل فوریه گسسته است. در این گسترش ضرایب تبدیل با روشی مشابه کمترین مربعات و دورهٔ تناوب انتخابی محاسبه می‌گردد. این سری اولین بار توسط ارودا معرفی شد. از این سری می‌توان برای هموار کردن (smooth) اطلاعات در یک و دو بعد استفاده کرد.
RDFS
ارسال نظر

ارسال نظر