مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IDA

مخفف عبارت IDA

International Development Association
انجمن توسعه بین‌الملل یا موسسه توسعه...
ASTM

مخفف عبارت ASTM

American Society for Testing and Materials
یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی...