مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LNG

Liquefied Natural Gas

گاز طبیعی مایع (Liquid natural Gas) یا LNG یا گاز طبیعی مایع به عنوان یکی دیگر از سوخت‌های جایگزین می‌باشد.جهت تولید LNG، گاز طبیعی را تا دمای تقریبی ۲/۳۲۷- درجه فارنهایت یا ۱۶۴- در جه سیلسیوس سرد کرده و سپس به مایع تبدیل می‌کنند. آب، دی اکسید کربن، نیتروژن، اکسیژن و ترکیبات سولفور از جمله اجزای تشکیل دهنده گاز طبیعی هستند که طی مراحل تبدیل گاز به مایع، اکسیژن، دی اکسید کربن، آب و ترکیبات سولفور از آن جدا شده و مقدار متان موجود در LNG تقریباً به بیش از ۹۸٪ می‌رسد که در آن مقادیر کمی اتان، پروپان و سایر هیدرو کربن‌های سنگین تر نیز وجود دارد. در حالت گازی، انرژی گاز طبیعی فشرده (CNG) در حدود ۲۰۰ برابر گاز طبیعی غیر فشرده‌است ولی در حالت مایع، انرژی گاز مایع طبیعی (LNG) در حدود ۶۰۰ برابر گاز طبیعی غیر فشرده می‌باشد، که بدلیل هزینه‌های تبدیل گاز طبیعی به مایع و شرایط نگهداری آن، استفاده از گاز مذکور اقتصادی نمی‌باشد.
LNG
ارسال نظر

ارسال نظر