مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCA

مخفف عبارت CCA

Christian Coalition of America
مؤسسهٔ ائتلاف مسیحیان برای آمریکا (CCA)...