مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CRP

Conservation Reserve Program

برنامه رزرو حفاظت از محیط زیست
CRP
ارسال نظر

ارسال نظر