مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CRP

Cyclic Receptor Protein

CRP یک گلوبولین است ، یک پروتئین سرمی که در خلال یک پروسه ی التهابی حاد به وسیله کبد سنتز می شود. CRP مثبت نشانه ی وجود یک واکنش التهابی حاد است ؛ ولی علت آن را مشخص نمی کند .در حالت طبیعی ، به استثنای مواقع وجود نکروز بافتی ، ضربه ، التهاب یا عفونت ، این پروتئین در خون وجود ندارد .سنتز و بالا رفتن آن در خون در حضور آنتی ژنها ، کمپلکس های ایمنی باکتری ها ، قارچ ها ریال و ضربه تحریک می شود.

از نظر عملی شبیه IgG است ولی برای آنتی ژن خاصی اختصاصی نیست . افزایش پیشرونده ی آن نشانه ی افزایش عفونت ، التهاب ، یا آسیب بافتی است. عیناً کاهش آن نشانه ی بهبودی یا موثر بودن درمان ضد میکروبی یا ضد التهابی است .از این آزمایش ممکن است برای افتراق بین عفونت میکروبی و ویروسی استفاده کنند . مفید ترین شاخص فعالیت در بیماری های روماتیسمی است .
CRP
ارسال نظر

ارسال نظر