مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MBTI

Myers-Briggs Type Indicator

آزمون شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (MBTI)، یک پرسشنامه روان‌سنجی شخصی است که ترجیحات متنوع روانشناختی فرد ، در فهم دنیا و چگونگی تصمیم گیری را اندازه گیری میکند. اگر چه پدیدآورندگان این پرسشنامه ادعا می‌کنند که ایده مرکزی خود را از روی تئوری‌های تیپ شخصیتی کارل گوستاو یونگ استنتاج کردنند؛ ولی بسیاری از متخصصان این عرصه و همچنین شاگردان یونگ همچون جوزف هندرسون معتقدند که کاترین بریگز و دخترش از فهم تئوری یونگ بازمانده‌اند.
MBTI
ارسال نظر

ارسال نظر