مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMF

Impossible Missions Force

نیروی ماموریت غیرممکن یکی از بخش های مهم سیا است.
IMF
ارسال نظر

ارسال نظر